Lektorzy

Stopnie lektorskie

Lektor
• Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego.

Komentator
• Jest to osoba, która wyjaśnia różne obrzędy stosownym komentarzem, by przybliżyć ich znaczenie i symbolikę wiernym. Komentarzy wg przepisów nie powinno wykonywać się z ambony.

Kantor
• Funkcja ta jest związana z wykonywaniem, intonowaniem i kierowaniem śpiewem podczas liturgii. Kantor może śpiewać partie solowe, a także ćwiczyć śpiew z wiernymi przed obrzędami. Kantorzy mogą śpiewać np. Mękę Pańską.

Psałterzysta
• Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który stanowi integralną część liturgii słowa. Psalmy bierze się zwykle z lekcjonarza, ponieważ ich teksty łączą się ściśle z poszczególnymi czytaniami, a zatem wybór psalmu zależy od czytań. Psałterzysta wykonujący psalm spełnia swoją funkcję na ambonie. Natomiast werset przed Ewangelią zawsze powinno wykonywać się spoza ambony. Całe zgromadzenie, siedząc, słucha wersetów psalmu i zwykle uczestniczy powtarzając refren, chyba że psalm jest wykonywany sposobem ciągłym, to jest bez refrenu. Śpiew psalmu responsoryjnego jest śpiewem solowym. Jeżeli w wyjątkowych wypadkach śpiewa go dwie lub więcej osób, powinno się szczególnie dbać o to, aby treść psalmu była zrozumiała dla wiernych. Melodia powinna jeszcze bardziej tę treść przybliżyć, a nie przesłonić ją przesadnie rozbudowaną formą.

Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?